ระบบตรวจสอบบัญชีผู้ใช้สำหรับ MIS-Web

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
วัน / เดือน / ปี พ.ศ. เกิด 
 ตัวอย่าง  เช่น 31/12/2510
 
         เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและยืนยันแล้ว ระบบจะทำการแจ้ง Username/Password ให้ท่าน ทาง E-mail (@msu.ac.th) เท่านั้น หากท่านยังไม่มี และต้องการสมัคร E-mail (@msu.ac.th) ให้กรอก ใบขอใช้บริการ E-mail Address แล้วส่งใบสมัครมาที่สำนักคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชมเว็บ 4913 คน